.

โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  และกำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒ ในวันที ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้

 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.196.31.117
คุณเข้าชมลำดับที่ 353,714
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
  หน้าหลัก     
 

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี จัดการศึกษาภาคบังคับได้มาตรฐานการศึกษาชาติ และมีคุณภาพชั้นนำ สู่ประชาคมอาเซียน สืบทอดเอกลักษณ์ไทย เป็นฐานการพัฒนาชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม


พันธกิจ

พันธกิจ


๑. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๒. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

๓. พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้มาตรฐานการศึกษาชาติ     เน้นอัตลักษณ์ด้านดนตรีไทย เทคโนโลยีทันสมัย และความเป็นประชาชาติอาเซียน

๔. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการจัดการเรียน    การสอน

๕. สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา

 

MISSIONS


      1. Promote physical and mental health, and foster moral character. 
      2. Encourage teachers and academic staff to engage in professional development according to standards of the teaching profession.

      3. Develop curriculum in accordance with local and national educational standards with an additional emphasis on Thai music, modern technology and being a part of the ASEAN community.

      4. Develop the school learning environment to create an optimal atmosphere in which teaching and learning can take place.  

      5. Encourage participation during school  of parents and community education.

 

นโยบายโรงเรียน

นโยบายโรงเรียน

 ๑. ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มตามศักยภาพ

๓. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา

๔. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับทุก ภาคส่วนในการจัดการศึกษา

๖. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้

๗. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

SCHOOL POLICY

       1. Improve education to encourage virtuous and ethical behavior and convey the knowledge that fosters conscientiousness in the preservation of culture and the environment and a conscious awareness and application of the philosophy of sufficiency economy. 

      2. Develop the quality of learners’ physical, psychological and social well-being to their fullest extent.

      3. Develop and improve the educational staff to ensure high quality in learning management.

      4. Improve the quality and standards of education.  Ensure that learning management, measurement and evaluation is focused on the learners.

      5. Promote cooperative relationships with all sectors of education.
      6. Improve the conditions of the learning environment, the buildings, facilities, places and services to enhance the learning experience.

      7. Improve the quality of information technology and communications.