หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
     ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     รายงานผลการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาในการสื่อสาร สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
     บทคัดย่อผลการใช้ชุดการเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปี 2558
     ประกาศรับสมัคร ม.1 (กีฬาฟุตบอล)
     ประกาศรับสมัครอนุบาล- ม.1
 ภาคเรียนที่2/2557 การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
 รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์